דיני עבודה

דיני עבודה – מתוך הבנה והכרה בקיומם של פערים הכוחות המשמעותיים ביחסים שבין העובד למעבידו, יצר המחוקק את "חקיקת המגן" המהווה את מכלול דברי החקיקה אשר נועדו להתגבר על יתרונו המובנה של המעביד במסגרת יחסי העבודה. חוקים אלה אשר נועדו להבטיח את זכויותיו של העובד, תורמים להגברת רווחתו של העובד במקום העבודה ומסדירים את היחסים שבין הצדדים לחוזה העבודה. יצוין כי אותה "חקיקת מגן", מוגדרת כקוגנטית (אינה ניתנת להתניה) והמשמעות היא שהעובד לא יוכל (אף אם ירצה בכך) לוותר על זכויותיו אלה וזאת אף עם יתחייב בכתב במסגרת חוזה עבודה לוותר על הזכויות שמקנה לו החוק.

להלן מס' דוגמאות לזכויות מרכזיות המוקנות לעובדים מכוחה של חקיקת המגן:

  • שכר מינימום – עובד מעל גיל 18 זכאי לשכר מינימום עפ"י שיעורו הקבוע בחוק.
  • דמי הבראה – עובד שעבד במקום עבודה למעלה משנה אחת זכאי לתשלום דמי הבראה.
  • ימי חופשה בתשלום – כל עובד זכאי למס' ימי חופשה בתשלום (בהתאם לאופי ותנאי העסקתו).
  • ימי מחלה בתשלום – כל עובד זכאי לתשלום בעבור ימי מחלה בהם נבצר ממנו מלהגיע למקום העבודה עפ"י מנגנון הקבוע בחוק.
  • הפרשות לקרן פנסיה – החל משנת 2008 חייב כל מעביד לבצע הפרשות לקרן פנסיה עבור עובד המועסק במקום העבודה שישה חודשים לפחות, אם לעובד קיימת קרן פנסיה קודמת על המעביד לבצע הפרשות לקרן הפנסיה הנ"ל לבקשת העובד בתוך שלושה חודשים אולם הצבירה תיספר כבר מיומו הראשון של העובד במקום העבודה.   
  • הודעה מוקדמת – מעסיק אשר מפטר עובד, או עובד שמתפטר חייבים לתת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני לחוזה העבודה כשבועיים עד חודש לפני המועד בו הם מבקשים להפסיק את חוזה העבודה (לפי הוותק במקום העבודה). מעסיק שפיטר עובד מבלי שנתן לו הודעה מוקדמת ישלם פיצוי כספי לעובדו בסכום השווה לשכר העובד בתקופת ההודעה המוקדמת.
  • זכויות נוספות – יצויין כי דיני העבודה מאגדים זכויות רבות נוספות מעבר למתוארות לעיל כגון – תשלום עבור שעות נוספות, חופש ההתאגדות במקום העבודה, פיצויי פיטורים, איסור אפליה, הגנת הפרטיות במקום העבודה ועוד.

 

משרדנו עוסק בייצוג עובדים ומעבידים בתביעות למימוש זכויות ובתביעות שכר, בליווי משפטי וייעוץ לחברות ועסקים בענייני יישום מדיניות העסקה תקנית וחוקית בארגון.