חברות ותאגידים שונים

דיני חברות ותאגידים שונים – לאופן ההתאגדות בו בוחר עסק לנהל את ענייניו (חברה בע"מ, שותפות, עמותה וכו') השלכות משמעותיות על רווחיותו, אופן מיסויו, ואופן פעילותו בעתיד. משרדנו עוסק בייעוץ מוקדם בטרם ההתאגדות וכן בהקמת וליווי התאגיד לאורך חייו בהתאם לצרכי הלקוח, לרבות הפעולות הבאות:

  • הקמת התאגיד (רישום חברה, רישום שותפות, רישום עמותה וכו').
  • הסכמי מייסדים (הסכם מייסדים לחברה, הסכמי שותפות וכו').
  • טיפול ברכישת תאגידים קיימים, לרבות רכישת פעילות חברות ורכישת מניות.

לאחר שלב ההתאגדות ורישום התאגיד כמתחייב עפ"י חוק, עוסק משרדנו בליווי התאגיד בחייו המסחריים בהתאם לצרכיו ולתחומי העיסוק של התאגיד ובין היתר בתחומים הבאים:

 • הסכמי עבודה.
 • רישום סימני מסחר.
 • ניסוח הסכמים מסחריים (הסכמים מול ספקים, הסכמי פיתוח, הסכמי יבוא, הסכמי ייצור, חוזי זכיינות, הסכמי השקעה וכו').
 • ייעוץ שוטף בנוגע לאחריות נושאי משרה בענייני משטר תאגידי ויחסים בין בעלי מניות.
 • הקצאות והנפקות של מניות.
 • דיווחים לרשויות (רשם החברות, רשם העמותות וכו').
 • קבלת אישורים מהרשויות השונות (כגון אישור ניהול תקין לעמותה וכיוב').

בנוסף, עוסק משרדנו בייעוץ שוטף בענייני שינויי חקיקה ורגולציה בתחומי דיני העבודה, הגנת הצרכן, הגבלים עסקיים ועוד אשר להם השפעה ישירה על אופן התנהלות התאגיד.