הליכים בהוצאה לפועל

הליכי ההוצאה לפועל נועדו בעיקרו ליישם החלטות ופסקי הדין שניתנו על ידי ביהמ"ש על ערכאותיו השונות. ישנם מספר מקרים נוספים בהם ניתן לפתוח הליכים בהוצל"פ (פירוט לגבי הליכים אלו ראו בהמשך)

פתיחת הליך

הליך הוצל"פ מתחיל בפניית הזוכה (מי שניתן לזכותו פסק דין או חיוב אחר כגון שטר וכו') ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לפתיחת תיק. על הזוכה להציג בפני לשכת ההוצאה לפועל את המסמכים הדרושים לשם פתיחת תיק  כאמור, כגון: פסק הדין, פרטי החייב וכו'.

באופן עקרוני ניתן להגיש בקשה לביצוע לאחר שחלפו 30 ימים ממועד מתן פסק הדין או המצאתו לחייב.

המצאת אזהרה

לאחר פתיחת התיק תמציא לשכת ההוצל"פ לחייב אזהרה אשר בה יידרש החייב לשלם את החוב. האזהרה תפרט את הפעולות אשר בהן יוכל לנקוט החייב במקרים בהם יתקשה לשלם את החוב במלואו. ככלל, לא יינקטו הליכים נגד החייב בטרם הומצאה לידו האזהרה. אולם, רשאי רשם ההוצל"פ לאשר נקיטת הליך כזה או אחר בטרם הומצאה אזהרה, ובלבד שמצא צורך בכך.

הליכים שונים לגביית החוב

באופן עקרוני לאחר 30 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב, באפשרות הזוכה לפנות ללשכת ההוצל"פ ולדרוש נקיטת הליכים לגביית החוב.

הזוכה רשאי להגיש בקשות להטלת עיקול על נכסי המקרקעין של החייב, ככל שישנם, ולאחר מכן לדרוש מימושם לצורך תשלום החוב.

בדומה לאמור ניתן להטיל עיקול על נכסי המיטלטלין של החייב וכן לדורש מימושם. גם נכסים המוחזקים בידי צד ג' כגון חשבונות הבנק של החייב, משכורת (עד לגובה מסויים) וכד', ניתנים לעיקול בהתאם לבקשה שתוגש לרשם ההוצל"פ ותומצא לצד ג' הרוונטי.

מעבר להליכים אלה ניתן לנקוט בהליכים נוספים כגון:

  • לעכב יציאתו של החייב מן הארץ.
  • ניתן להוציא צו הבאה לחייב אשר יובא פני רשם ההוצל"פ.
  • ניתן להטיל הגבלות על החייב: שלילת רישיון נהיגה, הגבלת יציאה מן הארץ, הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי ועוד.

 

ההליכים בהם יוכל לנקוט החייב

בקשה למתן צו תשלומים – באפשרות החייב להגיש בקשה למתן צו תשלומים בה יפרט את יכולתו הכלכלית. בקשת החייב תציין את הצעתו לפריסת החוב, אשר תכיל שיעור התשלום ומועדו, הכל בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב. רשם ההוצל"פ רשאי לקבל בקשת החייב לדחותה או להורות בדרך שתראה לשיקול דעתו כנכונה לגביית החוב.

בקשה לעריכת חקירת יכולת – לאחר המצאת האזהרה ובתוך21 ימים רשאי החייב להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצל"פ. בחקירה זו יברר רשם ההוצל"פ את יכולתו הכלכלית של החייב. בהתאם לשיקול דעתו רשאי רשם ההוצל"פ, לדרוש מהחייב המצאת מסמכים לשם ביסוס טענותיו בנוגע ליכולתו הכלכלית. אף רשאי רשם ההוצל"פ ליתן צו תשלומים ו/או להורות אחרת בהתאם לאמור. כאן המקום לציין כי הזמנה לחקירת יכולת יכול שתידרש גם על ידי הזוכה או ע"י רשם ההוצל"פ בעצמו.

טענת פרעתי – בכל שלב של ההליך, קיימת בפני החייב האפשרות להעלות הטענה כי מילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו. על החייב יהיה נטל ההוכחה כי פרע את החוב (למשל ע"י הצגת שובר קבלה וכו'). במידה ולא ימצא רשם ההוצל"פ ממש בטענת החייב רשאי הוא להורות על חיובו של החייב בהוצאות הזוכה.

איחוד תיקים – כאשר מתנהלים נגד החייב מספר תיקי הוצל"פ רשאי לבקש כי יואחדו כל תיקי ההוצל"פ, המתנהלים נגדו לתיק הוצל"פ אחד, ובכך לפרוע חובו לכל הנושים על פי תכנית תשלומים אשר תקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית. ראוי לציין כי ישנם סוגי תיקי הוצל"פ אשר לא ניתן לאחדם, כגון תיק מזונות. את הבקשה יש להגיש ללשכת ההוצל"פ בה מתנהלים מרבית התיקים נגד החייב.

הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים – כאשר אין ביכולתו של החייב לפרוע את חוב, רשאי להגיש בקשה, להכריז עליו כחייב המוגבל באמצעים, החוק קובע תנאים לקבלת הבקשה, כך כאשר חייב מגיש בקשה לצו תשלומים ובה מבקש לפרוס את החוב לתשלומים לתקופה העולה על:

שנתיים במידה וסכום החוב אינו עולה על 20,000  ש"ח.

שלוש שנים במידה וסכום החוב נע בין 20,000 – 100,000  ש"ח.

ארבע שנים במידה וסכום החוב עולה על 100,000  ש"ח.

 

מקרים נוספים בהם ניתן לפתוח בהליך של הוצאה לפועל

ביצוע שטר: המחזיק בשטר או המחאה (שיק) ראשי להגיש בקשה לביצוע השטר כאילו היה פסק דין. לאחר פתיחת התיק תומצא לחייב אזהרה בהתאם לאמור לעיל, לחייב תעמוד האפשרות להגיש התנגדות לביצוע השטר בתוך 30 ימים ממועד המצאת האזהרה.

תביעה על סכום קצוב: תביעה על סכום קצוב שאינו עולה על סך50,000  ש"ח, מכוח חוזה ניתן להגישה לביצוע בלשכת ההוצל"פ. לחייב תעמוד האפשרות להגיש התנגדות בתוך 30 ימים ממועד המצאת האזהרה.

בקשה לביצוע שטר משכנתא או משכון: שטר משכנתא או שטר משכון ניתנים לביצוע בדומה לפסק דין. החוק מונה כמה הוראות לעניין ביצוע שטרות אלה.

לסיכום

חוק ההוצל"פ וכן התקנות שתוקנו מכוחו, מונים מספר רב של הליכים אשר באפשרות כל אחד מן הצדדים לנקוט בהם. הנקיטה בהליכים המתאימים חשובה מאוד להצלחה בגביית החוב ומנגד למניעת פגיעה העולה על הנדרש בחייב. לפיכך, רצוי מאוד לקרוא את החוק והתקנות ובמידת הצורך להיעזר ביעוץ משפטי מעורך דין הבקיא בתחום.