טעויות בחשבוניות


מי מאיתנו לא מכיר את הסיטואציה - צרכן נקשר עם עוסק בעסקה מתמשכת וסוף החודש כאשר הוא מקבל את החשבונית החודשית הוא מגלה כי חויב בסכום הגבוה מהסכום אותו היה צריך לשלם בפועל.

לצורך הקלת ההתמודדות במקרים מעיין אלה, יצר משרדנו מדריך קצר שיאפשר למי שנקלע לסיטואציה דומה לעמוד על מלוא זכויותיו. עם זאת יצויין, כי החוק כולל חריגים וסייגים שונים שאינם מופיעים במדריך, וזה אינו מתיימר להיות אלא, מדריך כללי בלבד וכל מקרה ראוי שיבחן עפ"י נסיבותיו הוא, משכך אין לראות במדריך זה משום יעוץ משפטי.

 כאשר צרכן מגלה טעות בחשבונית – עליו לפנות לעוסק ולעלות בפניו את טענותיו, על העוסק אז לברר את טענותיו בתוך עשרה ימי עסקים, ועליו לשלוח לצרכן תשובה מנומקת בכתב על ממצאי הבירור, בתוך 21 ימי עסקים מיום פנייתו.

אם מצא העוסק כי גבה מהצרכן סכום עודף, עליו להשיבו לצרכן בתוך ארבעה ימי עסקים, בתוספת הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום הגבייה ובתוספת תשלום בשל הוצאות הצרכן בסכום של 16 שקלים חדשים אולם, אם סכום ההחזר נמוך מחמישים שקלים חדשים, רשאי העוסק לזכות את הצרכן בסכום ההחזר במועד החיוב הבא, ובלבד שהודעת התשלום לעניין אותו חיוב נשלחת לצרכן בתוך 30 ימים מתום עשרת הימים לבירור תלונת הצרכן.

 מה קורה כאשר עוסק מתעלם מפניותיו של הלקוח וממשיך לחייבו ביתר? – החוק קובע מפורשות מנגנון של "פיצויים לדוגמא" המאפשר לצרכן לקבל בסיוע בית המשפט פיצוי עד גובה של-10,000 ₪ ללא הוכחת נזק מקום שהעוסק לא השיב לצרכן את סכום ההחזר עפ"י הוראות החוק.

מסלול נוסף המצוי בידי הצרכן, הוא מסלול התובענה הייצוגית, במסגרתו לוקח על עצמו הנפגע הספציפי את ייצוג קבוצת כלל הנפגעים מאותה הפרה שמקורה בהתנהגות  העוסק והופך להיות "התובע המייצג". באם תביעתו מתקבלת, בית המשפט נוהג להורה על תשלום גמול לאותו תובע מייצג.     

משרדנו עוסק בייצוג צרכנים המבקשים לממש את זכויותיהם הן במסגרת תביעות אישיות והן במסגרתן של תובענות ייצוגיות.

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי. לצורך ייעוץ מלא ומותאם אישית הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.