ביטול עסקאות מתמשכות ועסקאות לתקופות קצובות

מי מאיתנו לא מכיר את הסיטואציה – לקוח מבקש להתנתק משירות כלשהו (ספק אינטרנט, שירותי כבלים או לווין, ומנויים שונים) והספק במקום לנתקו מהשירות ולהפסיק את חיוביו, מעביר את פנייתו למחלקת "שימור הלקוחות", ממשיך לחייב את חשבונו ומקשה על ניתוקו מהשירות.  

לצורך הקלת ההתמודדות במקרים מעיין אלה, יצר משרדנו מדריך קצר שיאפשר למי שנקלע לסיטואציה דומה לעמוד על מלוא זכויותיו. עם זאת יצויין, כי החוק כולל חריגים וסייגים שאינם מופיעים במדריך וזה אינו מתיימר להיות אלא, מדריך כללי בלבד וכל מקרה ראוי שיבחן עפ"י נסיבותיו הוא. משכך אין לראות במדריך זה משום יעוץ משפטי.

 מהי עסקה לתקופה קצובה – ככלל עסקה לתקופה קצובה היא עסקה שמועד הסיום שלה ידוע לצדדים. (לדוגמא – מנוי שנתי לחדר כושר, מנוי חודשי לתיאטרון וכו').

אולם, חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 מכיר בעסקאות נוספות כעסקאות לתקופה קצובה. למשל – עסקאות "הטבה" בהן ניתנת לצרכן למשך תקופה מסויימת הטבת מחיר, או הטבה אחרת (גם אם העסקה המקורית אינה עסקה לתקופה קצובה), ובעסקאות "קשורות" בהן ניתנת לצרכן הטבת מחיר לתקופה מסויימת לאחר שנקשר בעסקה אחרת עם העוסק.   

עסקאות מסוג זה הנושאות תאריך תפוגה מסתיימות מבלי שהצרכן יהיה חייב להודיע לעוסק בתום התקופה כי ברצונו לסיים את העסקה והעוסק אינו רשאי להמשיך ולחייב את הצרכן בחיוב כלשהו לאחר מועד סיום העסקה.

יתרה מכך, עוסק המחייב חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, מחויב להודיע לצרכן חודש לפני החודש האחרון לעסקה על מועד סיום העסקה ועליו אף לציין את מועד סיום העסקה בחוזה בין הצדדים (אם קיים חוזה בכתב) ובכל חשבונית, קבלה או הודעת תשלום.

אם קיים חוזה בין הצדדים, תנאי בחוזה הקובע חידוש אוטומטי (לפיו ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום העסקה) יהיה חסר תוקף. וחידוש החוזה כאמור לתקופה נוספת, יכול להיעשות רק בהסכמת הצרכן עפ"י הודעה שנתן לעוסק. והנטל להוכיח כי הצרכן הסכים לחידוש החוזה כאמור מוטל על העוסק.

 מהי עסקה מתמשכת – ככלל מדובר בעסקאות לרכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, וזאת בין אם מדובר בעסקה לתקופה קצובה ובין אם לתקופה בלתי קצובה. למשל התקשרויות עם ספקי אינטרנט, התקשרויות עם ספקי כבלים או לווין, שירותי סלולר וכו'.

 ביטול עסקה לתקופה מתמשכת - צרכן המעוניין לבטל עסקה מתמשכת עם עוסק, רשאי למסור לעוסק הודעת ביטול באמצעות אחד מאלה לפי בחירתו:

  • בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק.
  • בכתב – בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה, אם יש לעוסק.

 תוכן הודעת הביטול – בהודעת הביטול על הצרכן לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה – פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.

 מועד סיומה של עסקה מתמשכתחוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול, ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום, בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב הצרכן במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

 חובות העוסק עם קבלת הודעת הביטול – במועד הביטול יפסיק העוסק את הספקת הטובין או השירותים, ולא יחייב את הצרכן בתשלומים בעד טובין או שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול. המשמעות היא שגם אם הצרכן עושה שימוש בשירות לאחר שמסר הודעת ביטול העוסק מחוייב לנתקו מהשירות ואינו רשאי להמשיך ולחייב את חשבונו.

 מה קורה כאשר עוסק אינו מקיים את הוראות החוק וממשיך לחייב את חשבונו של הצרכן לאחר הודעת הביטול בעסקה מתמשכת, או לאחר מועד סיום העסקה כאשר מדובר בעסקה לתקופה קצובה?

למקרים מעיין אלה קבע המחוקק מנגנון של "פיצויים לדוגמא" המאפשר לצרכן לקבל בסיוע בית המשפט פיצוי עד גובה של-10,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

מסלול נוסף המצוי בידי בצרכן, הוא מסלול התובענה הייצוגית, במסגרתו לוקח על עצמו הנפגע הספציפי את ייצוג קבוצת כלל הנפגעים מאותה הפרה שמקורה בהתנהגות  העוסק (כל לקוחות העוסק) והופך להיות "התובע המייצג". באם תביעתו מתקבלת, בית המשפט נוהג להורה על תשלום גמול לאותו תובע מייצג.

 משרדנו עוסק בייצוג צרכנים המבקשים לממש את זכויותיהם הן במסגרת תביעות אישיות והן במסגרתן של תובענות ייצוגיות.       

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי. לצורך ייעוץ מלא ומותאם אישית הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.