הוצאה לפועל, גבייה ובנקאות

הוצאה לפועל

במקרים רבים נדרש הזוכה בפסק הדין לפנות ללשכת ההוצאה לפועל על מנת להביא לביצוע פסק הדין בו הוא מחזיק. לשכת ההוצאה לפועל אמונה על ביצוע החלטות ופסקי הדין של ערכאות שיפוטיות שנות כגון בתי המשפט, בתי הדין, וכו', אולם לא רק, לשכת ההוצאה לפועל אמונה על ביצוע מספר הליכים נוספים לעתים תחת תנאים מסויימים, בהם ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי להקדים לכך הליך שיפוטי, כגון ביצוע שטר משכון או משכנתא, ביצוע שטר (למשל: שיק), תביעה על סכום קצוב בתנאים מסויימים.

תפקידה העיקרי של לשכת ההוצאה לפועל הינה לגבות עבור הזוכה את החיוב המגיע לו מן החייב. לשם כך עומדים בפני לשכת ההוצאה לפועל מגוון של כלים אשר באים לשרת מטרה זו, עם זאת על פי רוב לשכת ההוצאה לפועל אינה יוזמת ההליכים בעצמה אלא לאחר פניית הזוכה אשר דורש לנקוט בהליך כזה או אחר. יש לציין כי חוק ההוצאה לפועל נועד בין היתר לאזן בין זכותו של הזוכה לגבות את חובו לבין פגיעת יתר בחייב, כך קיימים מספר מנגנונים אשר באים להבטיח איזון זה.

מושגי יסוד בהוצאה לפועל -

זוכה – מי שניתן לזכותו פסק דין או חיוב אחר (כגון: שטר וכו').

חייב- מי שניתן לחובתו פסק דין או חיוב אחר אותו מבקש הזוכה לפרוע.

רשם ההוצאה לפועל- הינו הגוף אשר מוסמך לדון ולהחליט בכל עניין הנוגע לניהולו של ההליך בהוצאה לפועל, למשל הטלת עיקולים, מינוי כונס נכסים, הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ ועוד.

 

פתיחת הליך בהוצאה לפועל-  

הליך בהוצאה לפועל נפתח כאשר מגיש הזוכה בקשה לביצוע פסק הדין או חיוב אחר. את הבקשה על פי רוב ניתן להגיש לביצוע בחלוף 30 ימים מיום מתן פסק הדין,  וזאת במטרה ליתן לחייב הזדמנות לפרוע חובו בטרם יינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל.

עם הגשת בקשה יפתח תיק הוצאה לפועל, עם זאת על פי רוב טרם ניתן יהיה לנקוט בהליך כלשהו נגד החייב. מאחר וראשית לנקיטת ההליכים יש להמציא לחייב אזהרה בה יצויין דבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל וכן פרטים נוספים בנוגע לחוב כגון סכום החוב ביום פתיחת התיק וכו'.

כאמור החוק מאזן בין זכותו של הזוכה לגבות חובו לבין פגיעת יתר בחייב, מכאן חשיבות מכרעת לדעת באיזה הליך יהיה לנקוט ומתי. כאשר  על הזוכה לדעת מהם ההליכים העומדים לרשות כיצד ומתי עליו יהיה לנקוט בהם, מאידך יהיה על החייב לדעת מהם הכלים העומדים לרשותו כאשר ננקטים נגדו הליכים אלה, כגון  הגשת בקשות לפריסת החוב לתשלומים ( בקשה לצו תשלומים) הגשת התנגדויות, וכו'.

משרדנו עוסק בטיפול בגביית חובות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל :

גביית שטרות.

תביעות על סכום קצוב.

הטלת עיקולים.

מימוש נכסים ומכירתם.

וכן משרדנו עוסק בטיפול בהגנה על החייבים:

פריסת החוב לתשלומים.

איחוד תיקים.

הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.

התנגדויות לביצוע שטר.

התנגדויות לביצוע תביעה על סכום קצוב.

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי. לצורך ייעוץ מלא ומותאם אישית הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.